תקנון

ברוכים הבאים ל- LORY

“החברה” –ואלורו בע”מ ח.פ 513778035

“האתר”- חנות אינטרנטית בכתובת www.lory.co.il  אשר מנוהל ע”י ואלורו בע”מ

“המוצרים”- מוצרים המוצגים באתר וניתנים לרכישה

*התקנון מתייחס לשני בני המין בצורה שווה *

תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי והמסחרי להתקשרות בין החברה לבין לקוחותיה המשתמשים באתר והרוכשים מוצרים באמצעות האתר (להלן: “הלקוחות”),  והוא מהווה הסכם מחייב בין הצדדים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה של מוצרים באתר, והקניה באמצעות האתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים בו ללא יוצא מן הכלל.

קניה דרך האתר מעידה על הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בתקנון זה ולכך כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות תקנון זה.

החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון מפעם לפעם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות אובליגטוריות בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות המתאימות, ככל שהן חלות על עסקה לרכישת מוצרים באתר.

החברה עושה  כל שביכולתה כדי לוודא  שהתמונות והמידע המוצג באתר ישקפו בצורה הנאמנה   והמדויקת ביותר את המוצרים. יחד עם זאת  אך יובהר, התמונות  המופיעות באתר הן לצורכי המחשה ואינן מוצגות בקנה מידה אמיתי וכן עשויים להיות שינויים בגוונים וכיוצא בזה וכי עלולים להופיע בו, בתום לב,  אי דיוקים  או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה עושה כל שביכולתה כדי לוודא שמלאי האתר יהיה עדכני ,אך לעיתים יכולות להיות טעויות במלאי והאתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים/מוצרים שתמונותיהם באתר.

כל המחירים באתר נקובים בשקלים וכוללים מע”מ  כדין.

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

החברה רשאית להציע באתר מבצעים ,הטבות והנחות, ויובהר שהחברה רשאית בכל עת להפסיקם ו/או לשנותם בלא כל צורך של הודעה מוקדמת על כך.

החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שהוזנו ונמסרו באתר, אלא בהתאם למפורט בתקנון זה.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

רכישת מוצרים דרך האתר מחייבת הרשמה לאתר, המתבצעת באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר (ביניהם שם מלא, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ומספר כרטיס אשראי), אותם יש למלא בקפידה ובמדויק לצורך הבטחת מימוש ההזמנה. הזמנה שתחזור לחברה עקב פרטים שגויים תחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול.

בביצוע ההרשמה לאתר ניתנת הסכמת הלקוחות לקבלת דיוור ישיר מהחברה, כמשמעות הדברים בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ’ב – 1982, כולל הודעות הנוגעות למצב ההזמנות והרכישות, קבלת חשבוניות מס, הודעות, מידע של שירותים, מוצרים ומבצעים, הנחות מיוחדות וחידושים וכיו”ב.

לקוחות האתר, שהינן מעל גיל 18 ובעלות כשירות משפטית, יוכלו לבצע הזמנות דרכו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

ללקוחות תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים, או הינם תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ,תיבת דואר אלקטרוני פעילה (E-MAIL)  וכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

רכישות באתר יתבצעו בפועל על ידי אישור ביצוע העסקה בכרטיס אשראי או תשלום באחד מאמצעי התשלום שיהיו נהוגים באתר, מעת לעת.

מחיר הזמנה שבוצעה הוא המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה, הכולל את ביצוע התשלום. במידה ועודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, ההזמנה תבוצע ותחויב לפי המחיר המעודכן.

עם קליטת ההזמנה באתר, הכוללת את בחירת המוצרים לרכישה ומילוי טופס הזמנה תקין, יבצע האתר בדיקה של פרטי האשראי. לאחר קבלת אישור התשלום ע”י חברת האשראי, תשלח ללקוחות הודעת דואר אלקטרוני על אישור הפעולה והמוצרים יישלחו.

יובהר, כי משלוח הודעת הדואר האלקטרוני אינו מהווה כל ראיה לביצוע פעולה המחייבת את האתר. רישומי הפעולות כפי שהתבצעו במחשב החברה ורק הם יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

מובהר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, לא תאושר ההזמנה, אלא במסירת אמצעי תשלום אחר שיאושר כאמור. למען הסר ספק, כל פעולה תושלם רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוחות ואישורם כאמור, ומועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא נמסר אמצעי תשלום חלופי שאושר כאמור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב למתן אישור על ידי חברת האשראי לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

תשלום באמצעות ארנק אלקטרוני זמין (להלן: “פייפאל”) יתבצע על ידי הזנת פרטי החשבון הקיימים בחשבון הפייפאל, או באמצעות פתיחת חשבון פייפאל חדש. תשלום באופן זה מחייב את קבלת אישור התשלום על ידי חברת פייפאל, והוא כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוגדרים על ידי חברת פייפאל. רק לאחר קבלת אישור זה יגבה התשלום על ידי החברה בגין המוצרים הנרכשים.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, אזל בפועל ממלאי החברה, ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תשלח ללקוחות הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוחות הצעה לרכישת מוצר חלופי הדומה במאפייניו ועלויותיו. במידה והצעה זו תתקבל על ידי הלקוחות, תעודכן ההזמנה. במידה והלקוחות יסרבו להצעה זו, תבוטל העסקה בכפוף להשבת מלוא הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחות, במידה ושולם, וללקוחות לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, כמו גם בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוחות ו/או לצד ג’.

יודגש כי לחברה זכות שמורה שלא לאשר הזמנה של לקוחות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי החברה עשויה שלא לאשר עסקה במקרים בהם: במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת מוצרים לרבות בפרטיהם, במחירם, או כל פרט אחר הנוגע להם; במקרה של הפרת הוראות תקנון זה על ידי הלקוחות או כל חלק ממנו; במקרה של מסירת פרטים שגויים על ידי הלקוחות באתר; במקרה של חוסר או כל מניעה אחרת להספקת המוצרים; במקרה של חוב כספי קודם או כל הפרה קודמת מצד הלקוחות ובמקרה של חשש החברה להונאה או שימוש לרעה של לקוחות באתר.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות אובליגטוריות בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

ביטול הזמנה יכול להיעשות רק בידי הלקוחות שהזמינו את המוצרים (ולא כל צד ג’ אחר), בכתב באמצעות פקס ו/או שליחת הודעת דואר אלקטרוני לאתר, בתוך 14 ימים מיום ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אסמכתא ובה הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבינהם.

ביטול הזמנה טרם שליחת המוצרים על ידי החברה ללקוחה לא יחויב בדמי ביטול כלשהם. במצב זה תוחזר ללקוחה מלוא התמורה ששולמה, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

החזרת הזמנה לאחר שנשלחה ליעדה, תתאפשר באריזתה המקורית בלבד, בתוך 14 ימים מיום קבלתה, המקורית וללא שנעשה בה כל שימוש ו/או פגם ו/או נזק. לחברה שיקול דעת בלעדי בבחינת מצב סחורה שהוחזרה, ובאשר להחלטה אם לקבלה. בעמידה בתנאים אלה, לא יחויבו הלקוחות המחזירים מוצרים אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם, ובניכוי דמי המשלוח.

הזמנה שתוחזר לאחר 45  יום מיום ההזמנה לא תזוכה בהחזר כספי אלא תקבל זיכוי לשימוש באתר בלבד.

בהחזרת מוצרים שלא בהתאם לתנאים אלה לא יהיו לקוחות זכאים לזיכוי כספי או לשובר זיכוי.

החזרת פריטים תעשה במשלוח גוביינא בדואר רשום לכתובת: ואלורו בעמ ת.ד 754 אלקנה, מיקוד 44814, או במשלוח על ידי שליח, על חשבון הלקוחה.

כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, לפי תנאי ביצוע התשלום, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

פריט שנרכש במבצע ניתן להחליף בפריט אחר או לקבל תמורתו זיכוי באתר בלבד, אין אפשרות לקבל עבורו החזר כספי.

לא ניתן לזכות כרטיסי דירקט וכרטיסי אשראי נטענים, ולכן בעלי הכרטיס זכאים לקבלת זיכוי לשימוש באתר בלבד.

במקרה של החלפה ראשונה בלבד – החבילה תשלח באמצעות דואר רשום או לנקודת איסוף הקרובה לביתך בחינם.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני:info@lory.co.il . טלפון:03-9360347.

לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, הוא מועד אישור ההזמנה, ייארזו המוצרים וייצאו למשלוח בתוך 2 ימי עסקים.

ההזמנה תשלח באמצעות חברות שליחויות חיצוניות ועצמאיות אשר מספקות משלוחים לרוב חלקי הארץ בתוך 5 ימי עסקים (שהינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי חול המועד).מועד הגעת השליח יתואם מראש, טרם מסירת ההזמנה על ידי נציגי חברת השליחויות.

במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה לכתובת שנתבקשה למשלוח, ישלחו ההזמנות ללקוחות באמצעות דואר רשום אשר זמן השילוח תלוי בדואר ישראל ,אך התחייבותם הינה ל עד 14 ימי עסקים.

האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה באתר ,לא תהיה החברה לספקה.

מועד אספקת המשלוח הוא היום בו נמסר המשלוח ללקוחות ע”י השליח, או יום מסירת ההודעה על האפשרות לאיסוף המשלוח.

כתובת המשלוח תהיה הכתובת שצוינה בטופס ההזמנה למשלוח, או הכתובת שצוינה כתחנת איסוף המשלוח.

החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לעיכובים של חברות שליחויות השונות ו/או דואר ישראל שנגרמו שלא באשמתה של החברה.

החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרם (אם יגרם) ללקוחות ו/או לצד ג’ כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשו לקוחות במוצרים שלא בהתאם להוראות תקנון זה והוראות ייחודיות שיתלוו למוצרים.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת מוצרים שינבעו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לדוגמה: אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או הטלפוניה שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, עיכובים, תקלות ושביתות.

החברה אינה שומרת פרטי כרטיסי האשראי במחשביה. התשלום באתר מתבצע באמצעות חברת סליקת האשראי המובילה בישראל בבדיקה ואבטחת מידע, ועומדת בסטנדרטים ובתקנים הקפדניים כנדרש. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הלקוחות ו/או מי מטעמם, במצבים ומקרים שאינם בשליטתה, ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או גורמים עוינים, בהם יאבד מידע, ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מעניקה למוצרים אחריות מלאה כמפורט להלן:

תכשיטי זהב – מתכת תכשיטי הזהב עשויה מזהב אמיתי 14 קראט ובאישור מכון התקנים הישראלי. אנחנו מעניקים אחריות שהמוצר הינו מזהב!
תכשיטים היפו-אלרגניים – אנחנו נותנים אחריות לציפוי למשך חצי שנה.
תכשיטי כסף – אחריות מלאה לשנה.
תכשיטי כסף מצופים זהב – אחריות מלאה לחצי שנה.
אנחנו מעניקים אחריות של שנה מיום קניית מוצרים לתכשיטי זהב ולתכשיטי כסף, ואחריות של חצי שנה לתכשיטים היפו-אלרגניים ותכשיטי כסף מצופים זהב, על כל ליקוי שיתגלה בו בגין פגם שהיה בו במועד המכירה.
חשוב לנו לציין כי האחריות איננה כוללת שברים, קרעים, מכות או שריטות. במסגרת האחריות יתוקן או יוחלף התכשיט אך ורק בשל פגם וישלח ללקוח בחזרה באמצעות דואר רשום או לנקודת איסוף הקרובה לביתו.

מימוש האחריות כפוף לקבלתו בחברה, בתוך תקופת האחריות, בצירוף  תעודת האחריות שצורפה למוצרים שנרכשו וחשבונית המס.

תכשיטים העשויים מזהב הינם עמידים במים, אין צורך להסירם לפני מקלחת, רחצה בים או בבריכה.

תכשיטים היפו אלרגניים אשר עשויים ממתכת פלד אל-חלד, אחריות לציפוי תינתן למשך חצי שנה בלבד.

אסור לתכשיטים אשר מצופים זהב לבוא במגע עם בושם,קרם גוף, חומר ניקוי או כל חומר כימי אחר כיוון שהם עלולים לגרום לתכשיט להשחיר או להסיר את הציפוי ממנו.

תכשיטי הכסף עשויים כסף איכותי, בו מתרחשים תהליכים טבעיים הגורמים להשחרתו עם הזמן. מומלץ שלא לבצע פעולות ניקוי שונות עם חומרים שלא יועדו לכך, וכמו כן לא לשחות בים או בבריכה עם תכשיטי הכסף, שכן חומרי ניקוי, כלור וכיוצא באלה עלולים להאיץ את ההשחרה ולהזיק לכסף.

המוצרים עשויים מתכות טבעיות, אליהן מטבע הדברים, עלולות להיות תגובות אלרגניות שהינן אישיות, ובאחריות הלקוחות בלבד. בכל חשש ו/או מקרה כזה, באחריות הלקוחות להסיר את התכשיט ולפנות לטיפול רפואי מתאים ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

אזהרה חשובה: חלק מהמוצרים מכילים חלקים קטנים, חלקם פריקים וחדים ולכן אינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 3.

על תקנון זה יחול הדין הישראלי וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון ו/או לרכישת מוצרים באתר תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת באריאל ובה בלבד.

מלוא זכויות הקניין הרוחני של החברה, מכל מין וסוג שהוא, המופיעות באתר, לרבות סימני מסחר, מדגמים, שמות מסחריים, עיצובים, צילומים, תמונות, גרפיקה, איורים ועוד מוגנות על פי דין וחל איסור מוחלט על העתקתם וכל שימוש בהם, בין מסחרי ובין לא מסחרי, ללא הסכמתה המוקדמת של החברה מראש ובכתב.